Europarlament schválil opatrenia na zefektívnenie európskej železničnej dopravy

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) dnes schválili tri legislatívne návrhy odstraňujúce technické prekážky, ktorým čelia železniční dopravcovia a výrobcovia koľajových vozidiel v dôsledku odlišných štandardov a postupov v členských štátoch.

Dvojica smerníc a nariadenie, na texte ktorých sa poslanci dohodli s ministrami EÚ v júni 2015, je súčasťou štvrtého železničného balíka. Cieľom nových pravidiel je ušetriť čas a náklady v procese technickej a bezpečnostnej certifikácie dopravcov a koľajových vozidiel.

Dnes schválené predpisy predstavujú prvú časť štvrtého železničného balíka, ktorého konečným cieľom je posilniť efektivitu železničnej dopravy, zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb, zvýšiť počet cestujúcich a prilákať do tohto odvetvia viac investícií.

Pre EÚ štvrtý železničný balík predstavuje aj pomoc pri dosahovaní cieľov na znižovanie emisií skleníkových plynov v oblasti dopravy.

Prvá časť legislatívneho balíka, takzvaný technický pilier, je zameraná na zvýšenie interoperability a bezpečnosti železníc EÚ. Nové pravidlá by mali zefektívniť postupy autorizácie koľajových vozidiel a bezpečnostnej certifikácie železničných operátorov.

Povolenia na uvádzanie železničných koľajových vozidiel na trh EÚ a bezpečnostnú certifikáciu prevádzkovateľov železničnej dopravy bude v budúcnosti zabezpečovať Európska železničná agentúra (ERA), čím sa celý proces urýchli a zjednoduší. V súčasnosti musia výrobcovia a operátori komunikovať so zodpovednými úradmi v každom členskom štáte samostatne.

Nové pravidlá v oblasti certifikácie a autorizácie budú účinné v priebehu troch rokov po nadobudnutí ich platnosti. Členské štáty môžu ich účinnosť na svojom území oddialiť o jeden rok, musia však o tom vopred upovedomiť agentúru ERA a Európsku komisiu a tento krok náležite zdôvodniť.

transport.sk, TASR

Podobné články